INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.
 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på kund@sallys-enrekoaffar.se.
 
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer dock alltid att finnas på webbplatsen.
 
Dessa villkor gäller från 2023-02-22
 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

VD:n för Sallys – en reko affär, organisationsnummer 559271-6566  med adress Karlskronagatan 18, 372 30 Ronneby, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som använder vår webbplats och för vilka syften?

Personuppgifterna som vi har samlar in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi närmare följande:

 • Varför vi använder dina personuppgifter.
 • Vad vi lagrar för att uppfylla ändamålet.
 • Vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.
 • Hur länge vi sparar dina uppgifter.

Syfte: för att kunna hantera beställning av tjänster/produkter genom vår webbplats.

Uppgifter som lagras:
 • Leverans av din beställning till speditör (inklusive kontakter rörande beställningen)
 • Identifikation av dig som kund
 • Hantering av reklamation av beställning
 • Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (exempelvis adress, e-post och mobilnummer)
 • Orderinformation (vilka tjänster/produkter som har beställts)
Laglig grund
Fullgörande av beställning. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka din beställning till operatören. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
 
Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna i 36 månader efter ditt köp i syfte att hantera reklamation och ändring av din beställning.
 

Syfte: för att kunna hantera kundserviceärenden

Uppgifter som lagras:
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via
 • telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden
 • Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om ärende, beställda tjänst, etc.
Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
 
Hur länge sparas uppgifterna?
Senast 12 månader efter att kundserviceärendet har avslutats.
 

Syfte: för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Behandlingar som utförs
 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler)
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår tjänst
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. beställda tjänster/varor, ålder och kön) görs analyser på en sammanfattad nivå med hjälp av avidentifierade eller anonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för produktutvecklingen på vår webbplats.
 • För detta ändamål kan vi använda cookies, script och andra liknande tekniker. Läs mer om cookies sist i detta dokument.
Kategorier av personuppgifter
 • Ålder
 • Kön
 • Postnummer
 • Bostadsort
 • Användargenererad data (t.ex. klick-och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösningoch plattform)
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc
Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
 
Hur länge lagras uppgifterna?
För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 36 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga.
 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har i nuläget personuppgiftsbiträden i form av speditör och betalösning.
 
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna kommunicera med dig genom kundtjänst och kunna behandla ditt köp). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
 
Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll eller när vi använder företag som hjälper oss i vår marknadsföring kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.
Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive syfte. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive syfte.
 

Vad har du för rättigheter som användare?

När vi behandlar dina personuppgifter har du lagstadgade rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är och vad de innebär. Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kund@sallys-enrekoaffar.se
 
Din rätt till tillgång
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
 
Din rätt till rättelse
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.
 
Din rätt till radering och begränsning
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.
 
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns rättsliga förpliktelser eller andra berättigade intressen som gör att vi inte kan radera vissa personuppgifter. Exempel på sådana rättsliga förpliktelser är krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. När det kommer till våra berättigade intressen kommer vi inte att radera dina personuppgifter om de är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att vi är säkra på att dina uppgifter inte används för några andra ändamål.
 
Din rätt att invända mot vår behandling
Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte heller behandlas för direktmarknadsföring om inte godkänt sådan behandling. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms).
Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. kundtjänst).
 
Din rätt till dataportabilitet
För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
 
Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det behövs för att kunna hantera en beställning av tjänster/varor. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsedatum eller ärendenummer.
 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder följande cookies:
 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.)
Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies). De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt. Cookies används för att kunna förbättra vår service.
 
Våra cookies används även för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, något som kan hjälpa oss att inte bara bibehålla, utan också att förbättra den service vi erbjuder våra besökare. Vi kommer inte att använda cookies i några andra kommersiella syften.
 
Se vilken laglig grund och lagringstid som tillämpas för denna behandling under syftet ”För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system”
 
Kan jag blockera användningen av cookies?
Ja. Du har själv möjlighet att ändra inställningar för cookies i din webbläsare, både vad gäller användning och omfattning av cookies. Du kan läsa mer i inställningarna för din webbläsare eller enhet om hur du ändrar inställningarna för cookies. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.
 
Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.
 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.